Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Hymn Szkoły

Uwaga! Konkurs na hymn szkoły.

 

REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

Nadzór nad przebiegiem Konkursu: Bernadeta Wenta przy współpracy pani Anny Matysiak oraz wicedyrektor pani Ewy Kaczmarczyk

CEL KONKURSU

 1. Wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem Szkoły.
 2. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej.
 3. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.
 4. Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 6. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, rodzice i absolwenci naszej szkoły.
 7. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo /np. dziecko wraz z rodzicem/.
 8. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
 9. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst.
 10. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6
 12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, wartościami, jej Patronem oraz naszą miejscowością i regionem.
 2. Tekst hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren.
 3. W swej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.
 4. Prace konkursowe należy złożyć w formie papierowej do p. Bernadety Wenty lub do sekretariatu szkoły.
 5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane nt. autora/autorów: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL /w przypadku, gdy autorem jest Rodzic dodatkowa informacja – imię i nazwisko dziecka – ucznia jakiej klasy/.
 6. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku zgłoszony tekst nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na tekst HYMNU Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu”. Prace składamy do p. B. Wenty lub do sekretariatu szkoły.

Prace należy składać do 13 października 2022r.

Każdy uczestnik/zespół: rodzic-dziecko/ może zgłosić jeden tekst utworu.

Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Przy ocenie prac konkursowych, Jury konkursu uwzględniać będzie:

 • oryginalność tekstu,
 • zgodność treści z tematem,
 • walory artystyczne,
 • poprawność merytoryczną i językową.
 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 3. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowania wybranego tekstu na stronie szkoły oraz poprawek redakcyjnych i korekt przez jury konkursu.
 4. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań regulaminu, jury konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu.

Zwycięski tekst hymnu zostanie zaprezentowany podczas uroczystości Jubileuszu 60 – lecia szkoły - listopad 2022 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!